Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) Kierownictwo Komendy powiatowej Policji w Poddębicach wychodzi na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

Osoby nie słyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach mają prawo do:

  • skorzystania z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

- propozycję terminu,

- krótkie określenie sprawy,

- kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

komendant@poddebice.ld.policja.gov.pl

dyzurny@poddebice.ld.policja.gov.pl

rzecznik@poddebice.ld.policja.gov.pl

faks: 047 845-22-05/  47 845-22-11

 

Informujemy również,  osoby głuchonieme i niedosłyszące mogą kontaktować się również z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, którzy posiadają stosowne przeszkolenie w sprawach kontaktów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

99-200 Poddębice ul. Łęczycka 28

Tel: 43 678-40-40 wew. 103

e-mail: pcpr@powiat.poddebice.pl

 

  1. Cedrych Marzena
  2. Kubis-Kałucka Ilona
  3. Kałużna Jolanta
  4. Frątczak Danuta

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2015
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry