Ochrona danych osobowych - DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - DODO

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO*

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwaw związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
    w Poddębicach z siedzibą przy ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice.
  2. W Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach

W KPP w Poddębicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
 

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE  z 4.5.2016, L 119/89).

Metryczka

Data publikacji 09.01.2020
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry