PETYCJE - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach

można składać przesyłając na adres siedziby organu:

  • Komenda Powiatowa Policji w Poddębicac, 99-200 Poddębice ul. Targowa 22
  • dostarczając bezpośrednio do jednostki Policji;
  • w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@poddebice.ld.policja.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania petycji podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(informacje w zakładce Ochrona danych osobowych).

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1123) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;

- oznaczenie adresata petycji;

- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie innej osoby wymaga dołączenia do pisma jej pisemnej zgody, w przeciwnym razie organ w terminie30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Pozostałe warunki określające, kiedy petycja może pozostać bez rozpatrzenia lub zostać zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści zostały zdefiniowane w art. 7 ustawy o petycjach.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) oraz dane dotyczące przebiegu postępowania w odpowiedzi na petycję zostaną umieszczone na stronie internetowej organu BIP. 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry