Rekrutacja - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE

W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W ramach niżej wymienionych terminów przyjęć do służby w Policji garnizon łódzki będzie realizował następujące limity:

20 marca 2018 r. - 70 osób

16 kwietnia 2018 r. - 30 osób

2 lipca 2018 r. - 70 osób

24 września 2018 r. - 120 osób

7 listopada 2018 r. - 30 osób

27 grudnia 2018 r. - 85 osób

Dodatkowo informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

 

 

UPRZEJMIĘ, INFORMUJĘ, IŻ KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI DOKONAŁ
MODYFIKACJI TERMINÓW I LIMITÓW PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI
NA ROK 2018,W RAMACH KTÓRYCH GARNIZON ŁÓDZKI REALIZOWAŁ BĘDZIE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI W PONIŻSZYCH TERMINACH

 

02 LIPCA 2018 R.          –     100 OSÓB

24 WRZEŚNIA 2018 R.   –     120 OSÓB

07 LISTOPADA 2018 R. –     30 OSÓB

                                 27 GRUDNIA 2018 R.     –     100 OSÓB

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

 

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE

 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI: 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

 

           Dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn.zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania    dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.)

 

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela również asystent Wydziału Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP Poddębice    tel. 0-43 678-94-48.

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Data modyfikacji 04.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. asp. Elżbieta Tomczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry