SKARGI - SKARGI I WNIOSKI - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI

ART. 225§1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

„Granice tej ochrony wyznacza godność z prawem działania osoby składającej skrgę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.
(J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (informacje w zakładce Ochrona danych osobowych)

 

Szanowni Państwo!

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje

Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

ul. Targowa 22, we wtorki w godz. 15.00-17.00.

e-mail: komendant@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).


W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.


Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa może dotyczyć propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje, zgodnie z art. 222 kpa, jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
telefon: (+48 22) 55 17 700
fax: (+48 22) 827 64 53


Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach (szczegóły w zakładce Ochrona Danych Osobowych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach.                  
Kontakt: ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice, tel. 47 845-22-11.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Jacek Ciechański,  adres e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.


Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania obowiązku prawnego - rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji.
Dane osobowe będą przetwarzane ustawowo na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.


Dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.  
Skarżącemu/wnioskodawcy lub składającemu petycję przysługuje:

- prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych przez wnoszącego jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie skargi, wniosku lub petycji.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Kaźmierczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry