Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 

1.     Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

a)    wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)    wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,

3.      Komendant Komisariatu Policji.

 

A.    Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.

B.     Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

C.    Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy
        pomocy komisariatu.

D.    Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

 

R E G U L A M I N

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PODDĘBICACH

z dnia  22 kwietnia 2015 roku

   

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 355 i 21) ustala się, co następuje :

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, zwanej dalej ,,Komendą”, określający:

- strukturę organizacyjną Komendy;
- organizację kierowania Komendą;
- tryb wprowadzania opisów stanowisk pracy i zakresów czynności;
- zadania komórek organizacyjnych Komendy oraz zadania wykonywane poza tymi komórkami;
- przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i listów.

 

2. Siedziba Komendy znajduje się w Poddębicach przy ul. Narutowicza 2/4.

 

3. Właściwość terytorialna Komendy obejmuje powiat poddębicki.

 

§ 2.1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, zwany dalej ,,Komendantem” wykonuje zadania określone w aktach normatywnych oraz w decyzjach i rozkazach Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 

2. Zakres działania Komendy określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna Komendy

 

§ 3.  Ustala się następująca strukturę organizacyjną Komendy:

1. kierownictwo:

a. Komendant Powiatowy Policji;
b. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2. komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a.  Wydział Kryminalny;

3.  komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,

b. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;

4. komórki organizacyjne w służbie wspomagającej:

a. Zespół do spraw Kadr, Szkolenia i Kontroli,
b. Zespół do spraw Łączności i Informatyki,
c. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
d. Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia;

5. Komendzie podlega Komisariat Policji w Uniejowie.

 

§ 6. Ilość i zaszeregowanie stanowisk policyjnych i pracowniczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy określa etat, wprowadzony rozkazem organizacyjnym nr 1/11 Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach z dnia 31 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja kierowania Komendą

 

§ 7. Komendant Powiatowy Policji:

 1.  kieruje całokształtem działalności Komendy, w szczególności poprzez:
 1. organizowanie wykonawstwa zadań jednostki w sposób zapewniający ich prawidłową realizację,
 2. organizowanie systemu kontroli wewnętrznej,
 3. prowadzenie polityki kadrowej,
 4. prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki,
 5. zapewnienie właściwych warunków bhp. i ppoż. w obiektach Komendy,
 6. tworzenie należytej dyscypliny oraz właściwej atmosfery służby i pracy;
 1. reprezentuje jednostkę na zewnątrz, w tym w kontaktach z władzami samorządowymi oraz przedstawicielami służb, sądów i prokuratur;
 2. bierze udział w spotkaniach ze społeczeństwem oraz osobiście lub za pośrednictwem oficera prasowego udziela informacji przedstawicielom środków masowego przekazu na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. bezpośrednio nadzoruje pracę swojego zastępcy oraz następujących komórek organizacyjnych:
  1. Wydziału Kryminalnego,
  2. Zespołu do spraw  Kadr, Szkolenia i Kontroli,
  3. Zespołu do spraw  Ochrony Informacji Niejawnych,
  4. Zespołu do spraw  Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia,
  5. Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych.

 

§ 8.1. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Powiatowego, zakres jego zadań i kompetencji realizuje na podstawie pisemnego upoważnienia I Zastępca Komendanta, a w razie jego nieobecności wskazany przez Komendanta oficer Policji.

 

2. W czasie, kiedy Komendant bądź I Zastępca Komendanta  nie wykonują czynności służbowych (są po służbie) służbą kryminalną i prewencyjną kieruje dyżurny jednostki.

 

3. W zależności od potrzeb i wymogów służby w Komendzie są pełnione dyżury wyznaczonych kierowników komórek organizacyjnych lub innych policjantów, według zasad określonych w odrębnej decyzji.

 

§ 9.1. Komendant może upoważniać poszczególnych policjantów lub pracowników do wykonywania w jego imieniu niektórych zadań, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania go w kontaktach z podmiotami spoza Policji w sprawach określonych w odrębnych decyzjach i pełnomocnictwach.

 

2. Komendant może powoływać komisje lub zespoły – stałe lub doraźne – w celu realizacji określonych zadań, w tym o charakterze opiniodawczym, doradczym i kontrolnym.

 

§ 10. I Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań:

1. następujących komórek organizacyjnych Komendy:

 a. Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
 b. Zespołu ds. Łączności i Informatyki;

2. Komisariatu Policji w Uniejowie.

 

§ 11. Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych Komendy należy:

 1. planowanie, organizowanie i koordynowanie czynności służbowych wykonywanych przez podległych policjantów i pracowników;
 2. egzekwowanie realizacji zadań zleconych do wykonania;
 3. zapewnienie współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki;
 4. przestrzeganie zasad dyscypliny służby/pracy;
 5. opiniowanie podległych policjantów i pracowników oraz wnioskowanie o ich awansowanie, wyróżnianie lub stosowanie rozstrzygnięć dyscyplinujących.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Tryb wprowadzania opisów stanowisk pracy i zakresów czynności

 

 

§ 12. 1. Dla każdego stanowiska policyjnego sporządza się kartę opisu stanowiska pracy.

 

2. Projekt karty opisu stanowiska pracy policjanta, opracowuje bezpośredni przełożony albo wyznaczony przez niego policjant.

 

3. Kartę opisu stanowiska pracy policjanta podpisuje:

 1. Komendant – w odniesieniu do kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Komendy, asystenta Zespołu ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli oraz asystenta Jednoosobowego Stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych;
 2. I Zastępca Komendanta – w odniesieniu do:
 1. kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Komendy,
 2. Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie.

 

§ 13.1. Dla stanowisk pracowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej, sporządza się zakresy obowiązków oraz opisy stanowisk pracy na zasadach określonych w przepisach w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

 

2. Dla pozostałych pracowników karty opisu stanowiska pracy, wg wzoru określonego dla stanowisk policyjnych, sporządzają i podpisują ich bezpośredni przełożeni.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

 

§ 14. Komórki organizacyjne Komendy, o których mowa § 4 pkt 1-3, w zakresie swojej właściwości realizują zadania obejmujące:

 1. współpracę z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
 2. opiniowanie aktów prawnych;
 3. wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
 4. organizowanie i realizowanie  przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 5. udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz Komisariatu Policji w Uniejowie oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

§ 15. Do zadań Wydziału Kryminalnego należy  w szczególności:

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego, rozpoznawanie środowisk przestępczych, przeciwdziałanie i zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz ujawnianie
  i ściganie sprawców przestępstw;
 1. prowadzenie działań poszukiwawczych za osobami ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, a także za osobami zaginionymi oraz wykonywanie czynności w zakresie identyfikacji n/n osób i zwłok;
 2. ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
 3. sprawowanie nadzoru instancyjnego (ogólnego i szczególnego) w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej oraz wykonywanych czynności kryminalistycznych pozostałych komórek organizacyjnych Komendy oraz podległego komisariatu Policji;
 4. prowadzenie postępowań przygotowawczych, postępowań sprawdzających i czynności wykonywanych w trybie art. 308 kpk o wszystkie przestępstwa zaistniałe na terenie miasta
  i gminy Poddębice oraz gminy Dalików oraz o większym ciężarze gatunkowym przejętych
  z podległego Komisariatu Policji;
 5. wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, w tym także pomocy międzynarodowej;
 6. aktywna współpraca z osobowymi źródłami informacji w celu pozyskiwania informacji
  o przestępczości;
 7. udział w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w celu ujawniania, zabezpieczania technicznego, oceny i typowania do badań śladów, a także ustalania innych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawców;
 8. udział w wizjach lokalnych, eksperymentach i innych czynnościach techniczno- kryminalistycznych wspomagających działalność różnych służb Policji;
 9. przestrzeganie zasad i przepisów dot. rejestracji statystycznej i ewidencji procesowej;
 10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy
  w zakresie właściwości wydziału.

 

§ 16. Do zadań realizowanych przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego należy
w szczególności:

 1. organizowanie, wykonywanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań Policji
  w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej i ruchu drogowego;
 2. realizowanie zadań związanych z działaniami Komendanta Powiatowego Policji
  w Poddębicach w zakresie zabezpieczenia imprez masowych i niemasowych, protestów społecznych, zgromadzeń publicznych oraz działań pościgowych, a także aktualizowanie dokumentacji w przedmiotowym zakresie;
 3. zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie Zalewu „Jeziorsko”, w części znajdującej się na terenie powiatu poddębickiego – organizowanie w sezonie letnim Sezonowej Komórki Specjalistycznej Policji;
 4. organizowanie i koordynowanie działań służby dyżurnej Komendy w zakresie zachowania ciągłości pracy jednostki, gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, sprawnego kierowania i wykorzystywania sił i środków oraz sprawnego funkcjonowania systemu obiegu bieżących informacji o przestępstwach i zdarzeniach;
 5. realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz pomoc
  w zabezpieczeniu procesowym śladów i dowodów;
 6. koordynowanie i nadzorowanie czynności wobec cudzoziemców i uchodźców;
 7. koordynowanie, nadzór i kontrola czynności w zakresie prewencji realizowanych
  w podległym komisariacie Policji;
 8. zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PdOZ);
 9. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z podległym komisariatem Policji oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi;
 10. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania
  i zwalczania przestępstw i wykroczeń ;
 11. przygotowanie planu działań Policji oraz realizowanie w warunkach niebezpiecznych naruszeń porządku publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i klęsk żywiołowych;
 12. koordynowanie i realizacja zadań w Komendzie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w Policji oraz aktualizacja dokumentacji z tego zakresu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 13. prowadzenie czynności w sprawach nieletnich, związanych z popełnieniem czynu karalnego bądź zagrożeniem demoralizacją oraz prowadzenie poszukiwań opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i współdziałanie w tym zakresie z sądami rodzinnymi i nieletnich;
 14. realizacja zadań w zakresie pilotażu przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ładunków nienormatywnych;
 15. kontrola i nadzór nad organizacją ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, prowadzenie okresowej i bieżącej lustracji dróg, a także udział w odbiorach technicznych nowych oraz modernizowanych dróg;
 16. przygotowywanie opinii projektów zmian organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych;
 17. przestrzeganie zasad i przepisów dot. rejestracji statystycznej zdarzeń w ruchu drogowym oraz ich sprawców, a także nadzór nad prawidłowym obiegiem tej dokumentacji.

 

§ 17. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy
w szczególności:

 1. wykonywanie działalności prasowo - informacyjnej  zgodnie z obowiązującymi przepisami – realizowanie zadań w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu, kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych Komendanta;

2)    kształtowanie strony internetowej Komendy;

3)    koordynowanie i aktualizowanie informacji na stronie BIP oraz kiosku informacyjnego jednostki;

4) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej, kształtowanie wizerunku policjantów, opracowywanie programów szkoleniowych i realizacja zajęć szkoleniowych w tym zakresie;

5)    współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

6)    koordynowanie i realizowanie zadań dotyczących udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym i wewnętrznym;

7) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji na potrzeby Komendy
i jednostki nadrzędnej.

 

§ 18. 1. Do zadań Zespołu do spraw Kadr, Szkolenia i Kontroli należy w szczególności:

 1.  prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Policji, dla których właściwyw sprawach osobowych jest Komendant;
 2. realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego;
 4. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych
  i etatowych Komendy;
 5. opracowywanie projektu regulaminu Komendy;
 6. wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 7. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie;
 8. koordynowanie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w sprawach przewinień i naruszeń dyscypliny służbowej przez policjantów i pracowników;
 9. gromadzenie i wprowadzanie do systemów elektronicznych danych statystycznych
  o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Komendy;
 10.  koordynowanie problematyki skarg i wniosków;
 11. realizowanie czynności kontrolnych zleconych przez Komendanta w celu ustalenia stopnia realizacji zadań i poleceń służbowych przez komórki organizacyjne
  i poszczególnych policjantów;
 12. wykonywanie określonych przez Komendanta zadań z zakresu komunikacji społecznej, działań antydyskryminacyjnych i ochrony praw człowieka;
 13. wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb;
 14. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy
  w zakresie właściwości zespołu.

§ 19. Do zadań Zespołu do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia należy w szczególności:

 1. składanie zapotrzebowań na zakupy realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz rozliczanie pobranych materiałów zgodnie z obowiązującą decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 2. wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania majątkiem rzeczowym jednostki
  w środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych oraz ich utrzymania
  w należytym stanie technicznym;
 3. współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Łodzi w Łodzi w zakresie prac konserwacyjno – remontowych obiektów będących
  w użytkowaniu Komendy;
 4. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mandatowej;
 5. realizowanie zadań związanych ze szkodami w mieniu Policji;
 6. realizacja zadań jednostki użytkującej sprzęt transportowy Policji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 7. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej we współpracy z Zespołem Mieszkaniowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 8. naliczanie policjantom należności i świadczeń oraz należnych zwrotów;
 9.  przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów, porozumień
  (w tym również w ramach przekazanych darowizn) oraz zakupem towarów i usług ja jednostki zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”;
 10.  realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy
  w zakresie właściwości zespołu.

 

§ 20. Do zadań Zespołu do spraw Łączności i Informatyki należy w szczególności:

 1. ustalanie zasad organizacyjnych systemów łączności i informatyki z uwzględnieniem wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 2. wdrażanie i rozwój informatyki w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy;
 3. wdrażanie, eksploatacja i administrowanie policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych;
 4. zarządzanie siecią teleinformatyczną na poziomie powiatu oraz realizowanie strategii
  i polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na podstawie wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 5. bieżąca obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w Komendzie – administrowanie siecią lokalną oraz systemem ochrony danych niejawnych (ODN);
 6. wykonywanie prac instalacyjno – montażowych w zakresie teleinformatyki;
 7. wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych znajdujących się w policyjnych
  i pozapolicyjnych systemach informatycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 8. utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu komputerowego oraz techniczne utrzymanie systemów teleinformatycznych;
 9. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu jednostki;
 10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy
  w zakresie właściwości zespołu.

 

§21. Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Komendzie, a w szczególności:

a) bezpieczeństwa informacji niejawnych,

b) bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji podlegających ochronie na podstawie innych regulacji bądź procedur wewnętrznych;

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych
  w systemach informatycznych Komendy;
 4. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 5. opracowywanie planów postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne,
  w tym ze zbiorami składnicy akt w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 6. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane są informacje niejawne oraz nadzór nad realizacją zadań przez administratora systemu ODN;
 7. prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników i policjantów oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy lub służby
  w Policji;
 8. prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających w przypadku ujawnienia nowych faktów wskazujących, że osoba której wydano poświadczenie bezpieczeństwa nie daje rękojmi zachowania tajemnicy;
 9. prowadzenie Kancelarii Tajnej, w tym:

a)  przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami ściśle tajne,

      tajne, poufne i zastrzeżone,

b) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych, osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

c) prowadzenie ewidencji pieczęci kancelaryjnych i stempli oraz ich brakowanie;

 1. organizowanie, przechowywanie, opracowywanie i brakowanie zasobu archiwalnego Komendy;
 2. udostępnianie zbiorów archiwalnych uprawnionym podmiotom;
 3. w zakresie obsługi sekretariatu Komendanta Powiatowego i jego I Zastępcy:

a)  przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie dokumentów zawierających informacje jawne, przygotowywanie przesyłek poczty specjalnej i sporządzanie wykazów oraz rozdział korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne w/g dekretacji kierownictwa jednostki,

b)  organizacja przyjmowania interesantów, policjantów i pracowników Komendy
w sprawach służbowych,

c) organizowanie spotkań służbowych Komendanta Powiatowego i jego Zastępcy;

16)  realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy
w zakresie właściwości zespołu.

 

ROZDZIAŁ VI

Zadania wykonywane poza komórkami organizacyjnymi

 

§ 22. 1. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i  pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wykonują dodatkowo policjanci i pracownicy wyznaczeni przez Komendanta Powiatowego w drodze decyzji.

 

2. Do zadań policjanta/pracownika zajmującego się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków służby i pracy;
 2. udział w pracach komisji i zespołów ds. wypadków zaistniałych podczas służby i pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;
 3. przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz udział w organizacji szkoleń okresowych
  z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 4. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub  uciążliwe dla  zdrowia oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

 

3. Do zadań policjanta/pracownika zajmującego się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, należy w szczególności:

 1. kontrola, przestrzegania przepisów i wytycznych, Regulaminów i Instrukcji postępowania
  w przypadku powstania pożaru obowiązujących na terenie Komendy i podległego komisariatu Policji;
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, dotyczącej tych przeglądów;
 3. prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjmowanych policjantów i pracowników;
 4. nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, Instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru oraz znaków i tablic związanych
  z ochroną przeciw pożarową.

 

§ 23. Obsługę prawną Komendy wykonuje radca prawny (w oparciu o umowę zlecania), do którego zadań należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne kierownictwu Komendy;
 2. opiniowanie w zakresie techniki prawodawczej projektów:
  1. zarządzeń, regulaminów i decyzji Komendanta Powiatowego,
  2. porozumień zawieranych przez Komendanta Powiatowego;
 3. opiniowanie umów przygotowywanych przez Komendę oraz sporządzanie umów nietypowych – w zakresie spraw uzgodnionych z KWP w Łodzi;
 4. udzielanie porad prawnych policjantom i pracownikom w sprawach służbowych oraz związanych ze stosunkiem służbowym /pracy/;
 5. występowanie przed sądami i urzędami w sprawach, w których stroną jest Komendant Powiatowy.

 

ROZDZIAŁ VII

Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków

 

§ 24. Komendant Powiatowy:

 1. organizuje przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i listów;
 2. przyjmuje obywateli zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. od 1500 do 1700, a w przypadku gdy jest to dzień świąteczny,
  w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu;
 3. sprawuje nadzór nad realizacją zadań służbowych przez policjantów lub pracowników z zakresu problematyki skargowej.

 

§ 25. 1. W przypadku złożenia skargi Komendant Powiatowy każdorazowo wyznacza policjanta lub pracownika do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego policjant lub pracownik sporządza sprawozdanie zakończone wnioskami, które po akceptacji koordynatora przekazuje Komendantowi Powiatowemu, celem zatwierdzenia.

 

3. Na złożoną skargę, rozpoznaną we własnym zakresie, Komendant Powiatowy udziela stronie pisemnej odpowiedzi w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Czas służby i pracy

 

§ 26.1. W podstawowym rozkładzie czasu służby/pracy policjanci/pracownicy pełnią służbę /wykonują pracę przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

2. Policjanci pełniący służbę na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie ciągłości służby, pełnią służbę w systemie zmianowym, z uwzględnieniem normy czasowej określonej
w ust. 1.

 

3. Przedłużenie czasu służby ponad normę czasową następuje na polecenie przełożonego lub
w celu wykonania czynności niecierpiących zwłoki.

 

4. W zamian za przedłużony czas służby policjantowi udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 27. Kierownicy komórek organizacyjnych, Komendanta Komisariatu Policji  w Uniejowie oraz policjanci lub pracownicy wyznaczeni do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy są obowiązani:

 1. do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników z postanowieniami regulaminu;
 2. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu do określenia szczegółowych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
 3. w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie  regulaminu, do dostosowania kart opisu stanowisk pracy oraz szczegółowych zakresów obowiązków do przepisów regulaminu.

 

§ 28. Traci moc regulamin Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach z dnia 18 maja 2009 roku, zmieniony regulaminami z dnia 24 marca 2011 r. i z dnia 08 listopada 2012 roku.

 

§ 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2016
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Kaźmierczak
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Kaźmierczak asystent ds. informacyjno-prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Kaźmierczak
do góry